ใช้ CRM ขยายขีดความสามารถในการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน