ภาพรวมของอุตสาหกรรมสุขภาพ ในกลุ่มประเทศอาเซียน จากรายงานวิเคราะห์อุตสาหกรรมการใช้งาน Artificial Intelligence (AI) ในอุตสาหกรรมสุขภาพ ในกลุ่มประเทศอาเซียน โดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA)