คอนเซปการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM Concept) และ Customer Life Time Value