ข้อควรคำนึงในการใช้ระบบ หรือโปรแกรม CRM ในการบริหารงาน