การสร้างฐานข้อมูล และใช้ระบบ CRM เพื่อความได้เปรียบในการแข่งขัน