(ภาษาไทย) สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล​(Depa) พาไปรู้จัก Vansales แพลตฟอร์มการบริหารงานขายที่จะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาการทุจริต โดยคลอบคลุมธุรกิจอาหาร เครื่องดื่ม แก๊ส น้ำมัน และสินค้าอุปโภคบริโภคต่างๆ