คุณแนน จาก Someko มาอบรมการใช้งานระบบ VPOSZ MC  เป็นครั้งแรก