โปรแกรม CRM หรือ ระบบ CRM บนมือถือ

ระบบ CRM

ภาพรวมของโปรแกรม CRM หรือระบบ CRM (Overview)

          การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (Roxket CRM System) เป็นกลยุทธ์ทางธุรกิจช่วยการจัดการกับลูกค้าทั้งหมดที่จะช่วยเพิ่มรายได้ให้กับองค์กรโดยมั่นใจว่าลูกค้าจะได้รับการบริการที่ดีที่สุด หมายถึงการบริการที่รวดเร็ว เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

          ระบบบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (Roxket CRM System) เป็นระบบงาน แบบ  Mobile Application Management  Solutions ที่รองรับการทำงานระบบปฏิบัติการ บน Android เป็นระบบงานที่พัฒนาเพื่อสนับสนุนทางด้านการขาย การตลาดและการติดต่อสื่อสารกับลูกค้า โดยที่รองรับการทำงาน ตั้งแต่ขั้นตอนการเพิ่มฐานข้อมูลลูกค้าและสินค้า ติดตามงานขาย และทำใบเสนอราคาเจ้าของธุรกิจสามารถ แจ้งโปรโมชั่น นัดหมายลูกค้าผ่านระบบให้กับพนักงานขายได้ทราบผ่าน Mobile Application สะดวก รวดเร็ว  โดยเหมาะสำหรับทุกธุรกิจที่ทำการตลาดแบบเชิงรุก

          ในปัจจุบันบริษัทที่ประกอบธุรกิจด้านการจัดจำหน่ายและเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภคมีจำนวนมาก การแข่งขันการตลาดสูง ดังนั้นเจ้าของธุรกิจควรมีเครื่องมือที่จะเป็นตัวช่วยในการพัฒนาองค์กรที่สามารถเพิ่มยอดขายและการทำงานให้กับพนักงานขายได้ทำงานได้รวดเร็วอย่างมืออาชีพ ตอบสนองลูกค้าได้ทันท่วงทีโดยระบบสำหรับการขายจะเป็นตัวช่วยให้เจ้าของธุรกิจ พนักงานขาย และลูกค้าโดยข้อมูลที่ใช้ในระบบนี้ จะประกอบไปด้วย ข้อมูลข่าวสารต่างๆ  ข้อมูลรายละเอียดสินค้า ข้อมูลโปรโมชั่นสินค้า ข้อมูลลูกค้า ระบบนำทางให้แก่พนักงานขาย ข้อมูลแสดงความคืบหน้าของการทำงาน ตารางนัดหมาย การออกใบเสนอราคา รวมถึงผู้บริหารสามารถอนุมัติใบเสนอราคาผ่านทางระบบ สามารถดูรายงานการขายได้ตลอดเวลา เพื่อนำมากำหนดเป้าหมายขององค์กรได้ในไตรมาสถัดไปการเก็บข้อมูลสินค้า ข้อมูลลูกค้าหรือ ข้อมูลต่างๆ จากทั้งหมดขององค์กรไม่ว่าจะเป็นภายในหรือภายนอกบริษัท เมื่อถูกนำมารวมเก็บข้อมูล จะสามารถใช้ประโยชน์ในการตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้าได้โดยสะดวกมากยิ่งขึ้น

ขีดความสามารถของโปรแกรม CRM หรือ ระบบ CRM (Feature)

ระบบรองรับการทำงานบน Androidรวมถึงการเพิ่มข้อมูลหลังบ้านที่ทำงานผ่าน Web application

ระบบรองรับการทำงานทั้งแบบ ออนไลน์และออฟไลน์

ระบบมีระบบแจ้งเตือน (Notification)แบบทันทีผ่าน Cloud

ระบบสามารถบันทึกข้อมูลลูกค้า แก้ไขข้อมูลลูกค้าได้

ระบบสามารถ บันทึกข้อมูลรายละเอียดสินค้า และอัพเดตโปรโมชั่นใหม่ล่าสุดให้กับพนักงานขายได้ผ่านระบบ

ระบบสามารถอัพโหลดรูปภาพตัวอย่างสินค้าแบ่งเป็น หมวดหมู่ และ อัลบั้ม ได้

ระบบสามารถนำทางไปหาลูกค้าได้การหาพิกัด ใน Google mapที่ทำงานผ่านระบบ

ระบบสามารถรายงานความคืบหน้าของการขายได้ทันที

ระบบสามารถออกใบเสนอราคา และส่งให้ส่วนกลางตรวจสอบได้ทันที

ระบบสามารถรองรับการ Sync ข้อมูลขึ้นระบบ Cloud เพื่อสามารถดูออนไลน์ได้

ระบบสามารถแสดงรายละเอียดวัน เวลา ที่สำคัญของลูกค้า

ระบบสามารถเพิ่มองค์ข้อความรู้ให้กับพนักงานขายได้ผ่านระบบ

ข้อดีของโปรแกรม CRM หรือ ระบบ CRM

ระบบทำงานผ่าน Mobile application สามารถรับเรื่องการแจ้งปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นได้อย่างสะดวก รวดเร็ว

พนักงานขายสามารถดูข้อมูลลูกค้าได้ผ่านระบบ

พนักงานขายสามารถโชว์ข้อมูลสินค้า โปรโมชั่นสินค้าล่าสุดให้ลูกค้าดูได้สะดวก รวดเร็ว

พนักงานขายสามารถนัดหมายลูกค้าได้ผ่านระบบ เลือกนัดหมายแบบเฉพาะหรือส่วนตัวได้

ระบบลดงานเอกสารที่ซ้ำซ้อน

ระบบสามารถตรวจสอบการทำงานของพนักงานขายได้สะดวก ง่ายขึ้น

ระบบสามารถตรวจสอบและติดตามงานขายได้มีประสิทธิภาพสะดวกยิ่งขึ้น

ระบบสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย

ระบบสามารถติดตั้งและใช้งานได้ทันที

ระบบรองรับการเชื่อมต่อกับระบบ ERP ในอนาคต

ผู้บริหารสามารถดูรายงานได้ผ่านระบบ