โปรแกรมบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) บนเว็บแอพพลิเคชั่น

โปรแกรมบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) บนเว็บแอพพลิเคชั่น

เป็นโปรแกรม CRM ที่ทำงานบน Web Application ผ่านอินเตอร์เนต ภายใต้ระบบ Security โดยระบบ CRM สามารถกำหนดสิทธิ์การใช้งานในเมนูได้อย่างละเอียด ครบถ้วน อีกทั้งยังมีรายงานตรวจสอบการใช้งานเพื่อให้ทราบประวัติการใช้งานในแต่ละเมนูอีกด้วย

โปรแกรมบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) บนเว็บแอพพลิเคชั่น

เมนูฐานข้อมูลลูกค้า

          การบันทึกฐานข้อมูลลูกค้า สามารถระบุรายละเอียดในส่วนต่าง ๆ เพื่อใช้ในการกรองข้อมูลที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว เช่น กลุ่มลูกค้าหลัก, กลุ่มลูกค้าย่อย, ประเภทของลูกค้า, รหัสลูกค้า, ชื่อลูกค้า เป็นต้น

นอกจากนี้ยังสามารถ Export ข้อมูลออกมาในรูปแบบ Excel File ฐานข้อมูลลูกค้า เพื่อสามารถนำไปจัดการข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

ระบบ Mail Merge

          Mail Merge คือการพิมพ์ชื่อ-ที่อยู่ ของลูกค้าบนกระดาษ A4 หรือซองจดหมาย (Mail Merge) มี 2 กรณี คือ การพิมพ์ Mail Merge สำหรับลูกค้ารายกลุ่ม และการพิมพ์สำหรับลูกค้ารายบุคคล

สามารถกรองลูกค้าตามกลุ่มที่ต้องการ จากนั้นจึงระบุข้อมูลที่ต้องการพิมพ์ สามารถเลือกได้ว่าจะพิมพ์ลงบนกระดาษ A4 หรือ พิมพ์ซองจดหมาย เพื่อส่งหาลูกค้าได้ตามต้องการ

การบันทึกฐานข้อมูล “ลูกค้า Target”

เมนูการบันทึกฐานข้อมูล “ลูกค้า Target” เป็นการสร้างฐานข้อมูลของลูกค้าที่อยู่ระหว่างการติดต่อ ยังไม่ได้เป็นลูกค้าจริง ซึ่งระบบจะแยกเมนูออกมาจากฐานข้อมูลลูกค้าหลักเพื่อให้บริหารจัดการข้อมูลได้อย่างง่ายดาย

การบันทึกกิจกรรม

เมนูบันทึกกิจกรรม คือ การบันทึกกิจกรรม หรือประวัติการติดต่อ นัดหมายกับลูกค้า ทั้งลูกค้าประจำ และลูกค้า Target เป็นการบันทึกว่าลูกค้ารายนี้ได้ว่าเคยมีการบันทึกกิจกรรมอะไรไปบ้างแล้วในช่วงเวลาที่ผ่านมา เพื่อให้พนักงานขายผู้ดูแลลูกค้าสามารถทราบข้อมูลและติดตามการขายกับลูกค้าได้อย่างถูกต้องแม่นยำ

การบันทึกเอกสารใบเสนอราคา (Quotation)

เมนูการบันทึกเอกสารใบเสนอราคา (Quotation) เป็นการสร้างใบเสนอราคาเละสามารถพิมพ์แบบฟอร์มใบเสนอราคาออกมา เพื่อจัดส่งให้กับลูกค้าได้

การบันทึกเอกสารใบสั่งขาย (Sale Order)

สามารถสร้างเอกสารใบสั่งขาย โดยค้นจากเอกสารใบเสนอราคาที่ได้สร้างไว้แล้วมาได้ทันที ทำให้สะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น  แต่ทั้งนี้ ก็ยังสามารถสร้างใบสั่งขายได้โดยไม่ต้องค้นใบเสนอราคาได้เช่นกัน

ระบบ E-mail Marketing

ระบบรองรับการส่ง E-mail Marketing ไปยังลูกค้าที่อยู่ในฐานข้อมูลของระบบ CRM โดยสามารถกรองเลือกลูกค้าในระบบ CRM และมี Template ในการส่ง E-mail ที่ช่วยให้การทำงานสะดวกและรวดเร็ว อีกทั้งยังสามารถตั้งเวลาในการส่ง E-mail ได้อีกด้วย ทำให้ลูกค้าของท่านจะได้รับข้อมูลข่าวสารตลอดจนข้อมูลสำคัญได้ทันที

รายงานในระบบ CRM

ประกอบด้วยรายงานดังต่อไปนี้
-รายงานตรวจสอบใบเสนอราคา
-รายงานตรวจสอบใบสั่งขาย
-รายงานสินค้าส่งแยกตามสินค้า
-รายงานสินค้าค้างส่งแยกตามใบสั่งขาย
-รายงานสินค้าค้างส่งแยกตามลูกค้า