ดิไลท์ คลินิกทันตกรรม มาอบรมการใช้งานโปรแกรมที่ศูนย์อบรม VGENZ โดยคลินิกจะเริ่มเปิดให้